Algemene Voorwaarden

Vibha Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie

 

Vibha, de Natuurgeneeskundig therapeut is lid van de LVNT, Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten en daarnaast geregistreerd bij RBCZ  HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De algemene voorwaarden van deze beroepsvereniging zijn dan ook van toepassing op haar werkzaamheden. De therapeut is gehouden te handelen conform de LVNT beroepscode. De Therapeut is bij de KvK ingeschreven onder nummer 08216089.

 

Artikel 1,  Algemeen 

De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

 

Artikel 2,  Basis 

De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van de hulpvraag. Bij de start van het eerste consult gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig beëindigen, indien redelijkerwijs niet van de Therapeut kan worden verwacht de overeenkomst voort te zetten. De Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en advies blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. Indien de behandeling niet toereikend is, verplicht de therapeut zich de hulpvrager door te verwijzen naar een collega therapeut of een andere zorgverlener.

 

Artikel 3,  Verhindering 

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 4,  Tariefstelling 

Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

 

Artikel 5,  Betaling 

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt na afloop van een consult. De Therapeut mailt dan de zorgnota naar een door u opgegeven mailadres.

 

Artikel 6,  Declaraties 

Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 5 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 7,  Aansprakelijkheid 

Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Voor klachten kunt u terecht bij de klachtencommissie van de LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen) of bij de TBNG (Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidzorg).

 

Artikel 8,  Inzagerecht 

In de reglementen is onder meer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier, zie hiervoor de Privacyverklaring.